Privacyverklaring

Silicon Mix Europe, gevestigd aan de Haarlemmerstraatweg 117 – 1165 MK Halfweg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Haarlemmerstraatweg 117
1165 MK Halfweg
Tel: +31 (0)204970273
Email: info@siliconmix.nl
Website: https://www.siliconmix.nl

Ronald Krott is de Functionaris Gegevensbescherming van Silicon Mix Europe.
Hij is te bereiken via info@siliconmix.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Silicon Mix Europe verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Silicon Mix Europe gebruikt de verzamelde gegevens om onze klanten de volgende diensten te leveren:
Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Om het bestellen bij Silicon Mix Europe zo goed mogelijk te laten verlopen slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling op, hierdoor kunnen wij de website personaliseren.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor en achternaam
– Het KvK-nummer van uw onderneming
– Bedrijfsnaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Silicon Mix Europe verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Silicon Mix Europe neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Silicon Mix Europe) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u klant bent van Silicon Mix Europe. Als u de klantrelatie beëindigt, bewaart Silicon Mix Europe  maximaal een jaar uw gegevens met uitzondering van die gegevens waarvoor een wettelijke verplichting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor facturen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Silicon Mix Europe verstrekt uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u ( (bijvoorbeeld via het vervoersbedrijf) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Silicon Mix Europe gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@siliconmix.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Silicon Mix Europe zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Silicon Mix Europe wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Silicon Mix Europe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hoe beveiligen wij uw gegevens?
We beveiligen onze website met een TLS-certificaat. Hiermee wordt vertrouwelijke informatie, bijvoorbeeld die wordt verstrekt via een contactformulier, versleuteld verzonden.
Onze software is geüpdatet en we maken gebruik van een firewall.
Toegang tot elektronische systemen is beveiligd met een wachtwoord en two factor authenticatie.
Alleen bevoegde personeelsleden/derden hebben toegang tot uw persoonsgegevens;
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@siliconmix.nl

Wat als het privacybeleid van Silicon Mix Europe wijzigt?

De regels rondom de bescherming van persoonsgegevens en onze diensten kunnen veranderen. Wij behouden ons dan ook het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. De meest actuele privacyverklaring vind u altijd op op https://www.siliconmix.nl. Deze verklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018.

Een PDF versie van deze privacyverklaring kunt u hier downloaden.